• Betrouwbare en hoogwaardige software
  • Levering door heel Europa
  • Bedrijven en consumenten
  • Klantenservice op maat
  • Betrouwbare en hoogwaardige software

Leveringsvoorwaarden

Home > Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de vennootschap onder firma CD & E Distribution (Europe) V.O.F., hierna te noemen CD & E, en alle overeenkomsten gesloten door CD & E en de opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende leveringen, diensten en verbintenissen van welke aard dan ook inbegrepen, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2. Door de opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door CD & E zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkomen van de overeenkomst en prijzen

2.1. De door CD & E gedane aanbiedingen en offertes via de webshop of op enige andere wijze vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2. Indien zich een verhoging van de door CD & E te maken kosten voordoet waarop CD & E geen invloed kan uitoefenen, kan CD & E de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15 % van de overeengekomen prijs en indien deze verhoging niet voorkomt uit wijziging van opdracht, kunnen partijen de betreffende overeenkomst ontbinden met dien verstande dat opdrachtgever CD & E dient te betalen voor de reeds door CD & E geleverde of reeds ingekochte diensten/zaken en zonder dat partijen overigens jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade

2.3. Alle prijsopgaven van CD & E en alle bedragen die door CD & E aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn exclusief BTW, in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.4. Voorts komen voor rekening van de opdrachtgever de eventuele transport- en administratiekosten van de order. Eventuele bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten komen tevens voor rekening van de opdrachtgever.

2.5. Electronische, maar ook mondelinge of schriftelijke orders zijn direct bindend en doen direct een geldende overeenkomst tussen partijen ontstaan. Bij gebreke van een electronische danwel schriftelijke orderbevestiging, wordt de factuur geacht het bestaan en de inhoud van de overeenkomst volledig en juist te bewijzen.

Artikel 3 De Levering

3.1. De opdrachtgever is gehouden de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen. De door CD & E opgegeven leveringstijden hebben slechts als een indicatie te gelden. Hieraan kan de opdrachtgever jegens CD & E in geen geval rechten ontlenen. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal de opdrachtgever CD & E schriftelijk in gebreke stellen, waarbij de opdrachtgever CD & E een redelijke termijn zal gunnen om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen. Deze termijn zal in geen geval korter zijn dan 14 dagen.

3.2. CD & E is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering aan de opdrachtgever.

Artikel 4 Reclames en klachtentermijn

4.1. Reclames met betrekking tot het factuurbedrag en/of de door CD & E geleverde zaken dienen schriftelijk aan CD & E kenbaar worden gemaakt binnen 8 dagen na de verzenddatum van de factuur dan wel binnen 8 dagen na de ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, zulks met duidelijke en gespecificeerde opgave van de klachten, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht een en ander te hebben aanvaard.

4.2. Reclames als voornoemd geven de opdrachtgever niet het recht jegens CD & E de voldoening van haar verplichtingen op te schorten c.cq. een beroep jegens CD & E op verrekening te doen.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1. Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening zijn verplichtingen na te komen binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke termijn niet is vermeld of niet nader is overeengekomen, geschiedt de betaling door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum. Deze termijnen hebben te gelden als een bepaalde termijn in de zin van artikel 6:83a aanhef en onder a BW. Bij niet betaling binnen deze termijnen is de opdrachtgever derhalve zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is jegens CD & E van rechtswege in verzuim.

5.2. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij anders aangegeven, door middel van overmaking ten gunste van een door CD & E aan te wijzen bankrekening of op een andere door CD & E te bepalen wijze.

5.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 5.1. genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever jegens CD & E in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente over het opeisbare bedrag verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.4. Wanneer de opdrachtgever niet binnen de onder artikel 5.1. genoemde termijnen betaalt, heeft CD & E het recht de verdere uitvoering van alle tussen CD & E en de opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot de betaling door de opdrachtgever is geschied of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en de desbetreffende zaken terug te nemen dan wel nakoming van de overeenkomst te vorderen, zulks onverminderd het recht van CD & E aanvullende of vervangende schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.

5.5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van CD & E daartoe aanleiding geeft, is CD & E gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door CD & E te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever dit nalaat, is CD & E gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan CD & E uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de gezamenlijke opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden c.q. de geleverde zaken ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor betaling van het volledige factuurbedrag.

5.8. Alle in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke (incasso)kosten (waaronder begrepen de kosten van een incassobureau, deurwaarder en/of advocaat) die CD & E maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen, uitgaande van een minimum percentage van 15 % van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1. CD & E behoudt zich de eigendom voor van alle aan de opdrachtgever geleverde zaken tot het moment dat de opdrachtgever de koopprijs van al deze zaken, inclusief de mogelijke verplichting tot vergoeding van kosten en rente, heeft voldaan. Tevens geldt dit eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen die CD & E tegen de opdrachtgever mocht verkrijgen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een van zijn verplichtingen jegens CD & E.

6.2. Indien CD & E in het kader van de overeenkomst werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, geldt evenzeer het voorbehouden eigendom totdat de opdrachtgever ook deze vordering geheel heeft voldaan.

6.3. De zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door de opdrachtgever worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen aan derden te verpanden c.q. hierop enig ander recht te vestigen.

6.4. De opdrachtgever is jegens CD & E gehouden de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van CD & E te bewaren. De opdrachtgever is tevens verplicht deze zaken deugdelijk te verzekeren, waaronder begrepen de verzekering tegen brand- en waterschade alsmede diefstal. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever uit hoofde van deze verzekering zullen, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van CD & E jegens de opdrachtgever, op eerste verzoek van CD & E door de opdrachtgever aan CD & E worden verpand overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:239 BW. Tevens verbindt de opdrachtgever zich jegens CD & E om op eerste verzoek de vorderingen die de opdrachtgever jegens zijn afnemers verkrijgt ter zake de doorverkoop van zaken van CD & E aan CD & E te verpanden conform artikel 3:229 BW.

6.5. De opdrachtgever machtigt CD & E onherroepelijk om in geval van niet – of gebrekkige – nakoming of wanneer CD & E goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming tekort zal schieten, zonder verdere ingebrekestelling de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tot zich te nemen.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1. De opdrachtgever respecteert geheel en onvoorwaardelijk alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door CD & E geleverde producten.

Artikel 8 Ontbinding

8.1. CD & E is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer:
de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor de opdrachtgever voortvloeit uit de overeenkomst met CD & E;

de opdrachtgever in staat van faillissement of surséance van betaling wordt verklaard of wordt toegelaten tot de regeling Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;

de opdrachtgever als gevolg van beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen, of een substantieel deel daarvan, verliest;
CD & E naar haar oordeel voldoende redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever tijdig aan zijn verplichtingen te voldoen.

8.2. Door de ontbinding worden de vorderingen van CD & E direct opeisbaar zonder enige verplichting tot schadevergoeding door CD & E en onverminderd de aan CD & E verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht van CD & E schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. CD & E sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van CD & E of door CD & E ingeschakelde derden.

9.2. Mocht, onverminderd het in het vorige lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van CD & E worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door CD & E geleverde zaken/diensten.

9.3 CD & E is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met door of namens CD & E uitgebrachte en/of vervaardigde adviezen, uitgevoerde instructies en/of onderzoeken.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CD & E geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CD & E niet in staat is haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van CD & E of bij haar leveranciers en/of vervoerders worden daaronder begrepen.

10.2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CD & E opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is, langer duurt dat 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3. Indien CD & E bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is CD & E gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q nog uit te voeren deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1. Op alle overeenkomsten tussen CD & E en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen CD & E en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Contact details

T: +31 (0)20 4535357
E: info@cd-e.com

CD & E Distribution